Oferta

Szkoły dla młodzieży

Rekrutacja elektroniczna - https://konin.edu.com.pl/Kandydat

 

REKRUTACJA 2015

Oferta szkół dla młodzieży

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-LETNIE)

 • KLASA AKADEMICKA - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (klasa mundurowa, współpraca z Wydziałem Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)
 • KLASA POLICYJNA (klasa mundurowa, patronat Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu)

Kandydaci do klasy policyjnej lub klasy - bezpieczeństwo wewnętrzne zobowiązani są dostarczyć do 30 maja 2015 r. podanie zamieszczone w załączniku. Podania przyjmuje kancelaria młodzieżowa (budynek C parter) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
Na podstawie podań rozesłana będzie informacja dotycząca szczegółów testu sprawnościowego, który zaplanowano na 20 czerwca 2015 r.

TECHNIKUM (4-LETNIE)

 • TECHNIK HANDLOWIEC
 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK EKONOMISTA - KLASA MUNDUROWA o specjalności „SŁUŻBA CELNA” -  współpraca z Izbą Celną  w Poznaniu NOWOŚĆ!

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia)

 • SPRZEDAWCA (specjalizacja: sprzedaż hurtowa, detaliczna, drobnodetaliczna)
 • KRAWIEC

 

WYKAZ TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE

Nazwa szkoły

Symbol
oddziału

Nazwa profilu (zawodu)/
przedmioty rozszerzone

Liczba oddziałów

Język obcy

Punktowany przedmiot wskazany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

Liczba uczniów

Cykl kształcenia

Liceum
Ogólnokształcące

P

* klasa policyjna przedmioty rozszerzone:  j. angielski, historia, WOS

1

 

j.angielski
j.niemiecki

J. polski
Historia,
WOS
J.angielski,

30

3 lata

BW

* klasa akademicka
bezpieczeństwo wewnętrzne
przedmioty rozszerzone:,
j. angielski, historia, WOS

 

WOS/

1

j.angielski
j.niemiecki

J. polski
Historia,
WOS
J.angielski,

30

3 lata

Technikum

T

technik obsługi   turystycznej;
przedmioty rozszerzone:  j. angielski, geografia

0,5

j.angielski
j.niemiecki

J. polski Geografia Informatyka,
J. angielski

15

4 lata

H

technik handlowiec przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia/geografia 

0,5

j.angielski
j.niemiecki/
j. rosyjski

J. polski Geografia Informatyka,
J. angielski

15

4 lata

L

technik  logistyk przedmioty rozszerzone: ,  j. angielski, fizyka/geografia

0,5

j.angielski
j.niemiecki

J. polski Geografia Informatyka,
J. angielski

15

4 lata

I

technik  informatyk przedmioty rozszerzone:   j. angielski, fizyka

0,5

j.angielski
j.niemiecki

J. polski Matematyka Informatyka,
J. angielski

15

4 lata

E

technik ekonomista przedmioty rozszerzone:  j. angielski, geografia/biologia

1

j.angielski
j.niemiecki

J. polski
Matematyka Informatyka J.angielski,
 

30

4 lata

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

W

sprzedawca/
krawiec

1

j.niemiecki

J. polski
Geografia Informatyka,
WOS

30

3 lata

 

PLAN NAUCZANIA

Plan nauczania, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, zawierać będzie:

 • Elementy prawa,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Szkolenie strzeleckie,a
 • Techniki samoobrony/sztuki walki,
 • Elementy socjologii i psychologii,
 • Wykłady i warsztaty w PWSZ w Koninie.

Podstawowym celem kształcenia w klasie akademickiej będzie bardzo dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz przygotowanie do pracy w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach.

NAUKA I MUNDURY

 • nauka trwa 3 lata,
 • blok  zajęć dodatkowych umożliwia podjęcie dalszego kształcenia w PWSZ w Koninie,
 • klasa I BW będzie klasą mundurową – wszyscy zakwalifikowani  kandydaci w czasie wakacji wykupią zamówione przez Szkołę mundury, które będą nosić w czasie zajęć lekcyjnych (2 razy w tygodniu oraz podczas uroczystości szkolnych i świąt państwowych),
 • klasa akademicka to gwarancja ciekawego zawodu, w którym łatwo znaleźć zatrudnienie.

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie przebiegać tak samo jak do innych klas liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo do klasy I BW wymagane będą:

1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do kontynuacji nauki w klasie policyjnej (lekarz pierwszego kontaktu).

2. Oświadczenie Rodziców o zgodzie na wyjazdy dziecka na obozy kondycyjne  w czasie 3-letniego cyklu nauki.

3. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego - egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej.

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM SPOŁECZNO - HUMANISTYCZNYM

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

 

PLAN NAUCZANIA

Plan nauczania, oprócz przedmiotów ogólnokształcących,  zawierać będzie:

 • Wiedzę o Państwie i Policji,
 • Elementy działań prewencyjnych,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki i ruchu drogowego,
 • Wstęp do prawoznawstwa,
 • Szkolenie strzeleckie,
 • Techniki samoobrony/sztuki walki.

Blok przedmiotów policyjnych ma skutecznie przygotować uczniów do postępowania  rekrutacyjnego w naborze do Policji lub do wyższych szkół policyjnych. Znajdą się tu także zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

NAUKA I MUNDURY

 • nauka trwa 3 lata,
 • blok  zajęć „policyjnych” umożliwia podjęcie dalszego kształcenia, bądź pracę w Policji,
 • klasa IP będzie klasą mundurową – wszyscy zakwalifikowani  kandydaci w czasie wakacji wykupią zamówione przez Szkołę mundury, które będą nosić w czasie zajęć lekcyjnych (2 razy w tygodniu oraz podczas uroczystości szkolnych i świąt państwowych),
 • klasa policyjna to gwarancja ciekawego zawodu, w którym łatwo znaleźć zatrudnienie. Jeżeli jesteś ambitny, wysportowany i żądny wiedzy - czekamy na Ciebie w ZSCKU.

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie przebiegać tak samo jak do innych klas liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo do klasy I P wymagane będą:

1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do kontynuacji nauki w klasie policyjnej (lekarz pierwszego kontaktu).

2. Oświadczenie Rodziców o zgodzie na wyjazdy dziecka na obozy kondycyjne  w czasie 3-letniego  cyklu nauki.

3. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego - egzamin obejmuje sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej.

 

PATRONAT NAD KLASĄ OBJĄŁ

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W POZNANIU

 

TECHNIK EKONOMISTA
KLASA MUNDUROWA o specjalności „SŁUŻBA CELNA” (współpraca z Izbą Celną  w Poznaniu)

Zawód technika ekonomista jest jednym z najbardziej uniwersalnych i poszukiwanych zawodów na rynku pracy.  Dodatkowo specjalność „SŁUŻBA CELNA” przygotuje absolwenta do pracy w służbach mundurowych oraz urzędach celnych na terenie całego kraju. W ramach innowacji pedagogicznej pojawią się dodatkowe przedmioty m.in.: musztra, strzelectwo, blok zajęć celno-prawnych. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyli w wykładach oraz lekcjach pokazowych w Izbie Celnej w Poznaniu oraz w Oddziale Celnym w Starym Mieście.  Absolwenci szkoły przygotowani będą również do pracy w działach: księgowości, administracji, handlowych, instytucjach promocji, reklamy i marketingu oraz w administracji publicznej (Urząd Celny, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Państwowy Urząd Pracy itp.).

Jest to kierunek kształcący: funkcjonariuszy w służbie celnnej,  księgowych, specjalistów administracji, asystentów, przedstawicieli handlowych, specjalistów od marketingu i reklamy, menadżerów.

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • pracy służby celnej (naliczania akcyzy i podatków, kontrola obrotu towarowego)
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • prowadzenia pełnej księgowości i dokumentacji z tym związanej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • rozliczeń z budżetem (w tym z ZUS i Urzędem Skarbowym),
 • prowadzenia negocjacji biznesowych,
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obrotu handlowego,
 • działań marketingowych,
 • prawa (cywilnego, gospodarczego),
 • stosowania nowoczesnych metod informatycznych,
 • organizacji pracy w przedsiębiorstwach.

TECHNIK EKONOMISTA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

 • egzaminu teoretycznego i sprawnościowego dla kandydatów do Izby Celnej,
 • podjęcia pracy w działach księgowości przedsiębiorstw prywatnych, państwowych oraz urzędów państwowych oraz zatrudnienia w biurach rachunkowych,
 • zajmowania stanowisk specjalistów w instytucjach państwowych,
 • pełnienia funkcji kierowniczych na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
 • realizowania zadań przedstawicieli handlowych, handlowców, sprzedawców,
 • wykonywania zadań w działach logistycznych,
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach policealnych,
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, kierując uczniów do przedsiębiorstw oraz urzędów celnych. Program technikum umożliwia zdobycie wykształcenia średniego ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Przedmioty wynikające z innowacji związane ze służbą celną umieszczone zostaną na świadectwie szkolnym. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym  -  technik ekonomista, który gwarantuje kwalifikacje według standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Praktykę zawodową oraz zajęcia na terenie Urzędu Celnego zapewnia szkoła. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

 

 

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych firm, instytucjach promocji, reklamy i marketingu. Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowo - marketingowej.
Jest to kierunek kształcący przedstawicieli handlowych, specjalistów od marketingu i reklamy, menadżerów, przygotowujący absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent przygotowany jest również do zakładania i samodzielnego prowadzenia własnej działalności handlowej.

 

 

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • rynku, działalności gospodarczej,
 • handlu detalicznego, hurtowego, zagranicznego, logistyki towarów,
 • działań marketingowych, reguł współpracy z kontrahentami,
 • nowoczesnej rachunkowości, prawa (cywilnego i handlowego),
 • technik informatycznych, towaroznawstwa,
 • stosowania nowoczesnych metod informatycznych,
 • artykułów żywnościowych i nie żywnościowych,
 • stosowania organizacji pracy w punktach sprzedaży, potrzeb konsumentów,
 • prowadzenia rozliczeń z budżetem, prowadzenia negocjacji handlowych,

TECHNIK HANDLOWIEC ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

 • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności tj. działy obsługi klienta, działy marketingu, działy handlowe, działy organizacji sieci sprzedaży,
 • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, w sklepach, hurtowniach, magazynach, itp.,
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej lub usługowej.


TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.


Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, kierując uczniów do firm handlowych. Program technikum umożliwia zdobycie wykształcenia średniego ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem na tytuł technika handlowca, który gwarantuje kwalifikacje porównywalne do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.
Praktykę zawodową zapewnia szkoła. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

 

 

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka.

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Bez komputerów, programów i informatycznych rozwiązań trudno dziś prowadzić jakąkolwiek działalność. Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. Jeżeli więc interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron www oraz administrowanie sieciami jest to idealny kierunek dla Ciebie!

O profilu:

„…W  Polsce obecnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z branży komputerowej. Najbardziej poszukiwanie są programiści, graficy komputerowi, osoby które mają wiedzę i umiejętności związane z Internetem.”
kariera.wprost.pl

"…Według „Rzeczpospolitej”, po kilku latach stagnacji w branży IT przybywa ofert pracy dla informatyków. Cenione są osoby, które mają wiedzę i umiejętności związane z Internetem. Chodzi tu m.in. o projektowanie stron WWW, gromadzenie i przesyłanie danych oraz bezpieczeństwo komputerowe”
Jobpilot

„Na podstawie analizy współczesnej gospodarki rynkowej i tendencji rozwoju technologii w pracy naukowcy zidentyfikowali dziewięć obszarów, w których występują największe zmiany oraz w których powstają nowe zastosowania pracy i zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje. Wśród tych obszarów znajduje się informatyka a także Internet i technologie.”
„Zawody z przyszłością” Monika Polowczyk


POSIADACZ DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK POTRAFI:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • zakładać bazy danych i administrować nimi,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
 • wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

DOBRYCH INFORMATYKÓW POSZUKUJĄ:

 • serwis komputerowy
 • firmy tworzące strony internetowe
 • firmy zakładające sieci komputerowe
 • firmy tworzące oprogramowanie
 • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
 • sklepy komputerowe
 • własna działalność gospodarcza

 

W szkole masz do dyspozycji:

 • Nowoczesne pracownie informatyczne
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • Laboratoria informatyczne
 • Platformę e-learningową

 

PRAKTYKA ZAWODOWA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ SZKOŁĘ

 

 

 

Zawód logistyka jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych na rynku europejskim...

Technik logistyk  to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowania na  absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Technik logistyk to zawód z przyszłością, a szeroka znajomość zagadnień opanowanych w szkole, pozwoli mu podejmować zatrudnienie w większości dziedzin gospodarki.

 

Uczniowie Technikum Logistycznego - Naszej Szkoły  jako jedyni w regionie, testują innowację w ramach projektu „wirtualne laboratoria –sukces innowacji”. Projekt wykorzystuje technologie informacyjne, które są podstawą funkcjonowania branży logistycznej. Uczniowie u nas mają dostęp do profesjonalnych programów informacyjnych i-Scala a to pozwala na nabycie praktycznymi umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami zarządzania zapasami i magazynem oraz zarządzaniem usługami firm spedycyjnych, jednocześnie przygotowuje młodzież do startu na rynku pracy. Ta forma nauki rozszerza horyzonty, podnosi możliwości kształcenia to nowy wymiar edukacji.
            

ABSOLWENT ZSCKU będzie posiadał umiejętności i wiedzę praktyczną, co umożliwia mu pewne wejście na rynek pracy i daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej wielkości, miejsca i kraju.
Wszyscy absolwenci otrzymają na zakończenie szkoły Dyplom wydany przez Wyższą Szkołę Logistyczną w Poznaniu oraz firmę EPICOR potwierdzający posiadanie praktycznych umiejętności ERP i-Scala.
Jesteśmy liderem w kształceniu zawodu Logistyk, potwierdzeniem jest wysoka zdawalność na zewnętrznych egzaminach zawodowych.
 

Najlepsze perspektywy zatrudnienia
Praca  czeka na Ciebie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.                                                                                                                                       

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO UKOŃCZENIU TEGO KIERUNKU:
W trakcie kształcenia uczeń pozna:

 • jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów i usług,
 • jak zarządzać przepływem informacji w organizacji logistycznej,
 • jakich zasad należy przestrzegać przy transporcie środków niebezpiecznych.

TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 • szkołach wyższych,
 • szkołach pomaturalnych,
 • szkołach policealnych.

Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, kierując uczniów do firm zatrudniających specjalistów z zakresu logistyki. Program technikum umożliwia zdobycie wykształcenia średniego ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem na tytuł technika logistyka, który gwarantuje kwalifikacje porównywalne do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.
Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

PRAKTYKA ZAWODOWA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ SZKOŁĘ

Dowiedz się więcej:
www.laboratoria.wsl.com.pl
www.easylogistyka.com
www.logistykawpolsce.pl
www.lpb.wsl.com.pl

Podczas 4 letniej nauki uzyskasz trzy kwalifikacje zawodowe które wykorzystuje się w branży TSL (transport logistyka spedycja), kwalifikacje te będą akceptowane przez Uczelnie Wyższe oraz przyszłego pracodawcę.  Nie będzie jednego egzaminu zawodowego. zastąpią go trzy egzaminy potwierdzające trzy kwalifikacje, cały materiał nauczania będzie podzielony na trzy obszary (będzie łatwiej, nie zdany egzamin z kwalifikacji można zaliczyć w trakcie nauki), ukończenie szkoły średniej i zdanie trzech kwalifikacji uprawnia do dyplomu technika logistyka a to perspektywa pracy.

 „z analizy rynku pracy wynika że na czołowym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w roku 2020 będzie inżynier logistyk”

  Źródło: („Newsweek”, 15.10.2010)

 

 

Jest to kierunek kształcący specjalistów w zakresie prowadzenia usług turystycznych, biur podróży, organizacji imprez oraz obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego, przygotowujący absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Uczniowie nabywają również umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia firmy.

 

 

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • prawa obowiązującego w turystyce,
 • sporządzania umów o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych,
 • stosowania zasad organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych obowiązujących w turystyce,
 • prowadzenia działalności przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej,
 • posługiwania się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
 • obsługiwania klienta, organizowania i obsługiwania kongresów, targów, giełd turystycznych oraz imprez okolicznościowych,
 • prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • analizowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego,
 • współpracy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi sprzętu biurowego,
 • stosowania przepisów prawa w działalności gospodarczej.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

 • programowania, organizowania i obsługi imprez turystycznych,
 • kalkulowania cen i rozliczania imprez turystycznych,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej lub innej usługowej.

TECHNIKUM PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 •  szkołach wyższych,
 •  szkołach pomaturalnych,
 •  szkołach policealnych.


Cykl kształcenia w Technikum trwa 4 lata, zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, kierując uczniów do biur podróży, hoteli i form turystycznych. Program technikum umożliwia zdobycie wykształcenia średniego ogólnego i kwalifikacji zawodowych. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem na tytuł technika obsługi turystycznej, który gwarantuje kwalifikacje porównywalne do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.
Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


PRAKTYKA ZAWODOWA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ SZKOŁĘ


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, hotele, pensjonaty, organy administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za organizację i promocję turystyki, własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Zawód KRAWIEC – jest zawodem przeżywającym obecnie ponowny rozwój w Polsce.

Odradzanie się branży odzieżowej powoduje, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników zarówno do zakładów usługowych, firm odzieżowych jak i pracowni krawieckich zajmujących się stylizacją i projektowaniem. Moda na indywidualizm spowodowała wzrost usług krawieckich, na które jest duże zapotrzebowanie. Jest to kierunek kształcący krawca – stylistę, który z zaangażowaniem i fachowo uszyje odzież na miarę, dokona poprawek i przeróbek. Absolwent przygotowany jest również do zakładania i samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kierunek ten pozwala m. in. na rozwijanie zdolności plastycznych, zaprojektowanie i uszycie samodzielnie każdej wymarzonej rzeczy oraz udział w konkursach i pokazach mody.

 

ABSOLWENT PO SKOŃCZENIU NAUKI BĘDZIE POSIADAŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • nowoczesnego, modnego wzornictwa,
 • stylizacji,
 • innowacyjnych technologii stosowanych w krawiectwie,
 • szybkiego i umiejętnego reagowania na zmieniające się trendy,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej związanej z branżą odzieżową.

KRAWIEC ZOSTANIE PRZYGOTOWANY DO:

 • projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta,
 • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego oraz sylwetki i urody klienta,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wykonywania wyrobów odzieżowych,
 • świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA PRZYGOTOWUJE DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA W:

 • szkole średniej,

a następnie:

 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.
 • szkołach policealnych,
 • szkołach wyższych.

Cykl kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe „Wykonywanie usług krawieckich”, który gwarantuje kwalifikacje porównywalne do standardów europejskich. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz EUROPASS - aneks do dyplomu w języku angielskim i języku polskim uprawniający do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.

Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

 

 

Zawód: SPRZEDAWCA

Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotuje do pracy w różnych placówkach handlowych, tak teoretycznie jak i praktycznie oraz do podobnej działalności na własny rachunek.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach. Ma zapewnioną szeroką ofertę pracy w jednostkach handlowych i hurtowych.

Wszystkie przedmioty (ogólnokształcące i zawodowe) odbywają się w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu realizowana jest w sklepach, przedsiębiorstwach i firmach handlowych na podstawie umowy dla młodocianych pracowników. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • organizacja sprzedaży,
 • podstawy działalności handlowej,
 • towaroznawstwo,
 • sprzedaż towarów,
 • zajęcia praktyczne.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT POTRAFI:

 • organizować, zaopatrywać i przyjmować dostawy towarów,
 • sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym,
 • przygotowywać produkty do sprzedaży,
 • informować nabywcę o walorach towaru,
 • sprawnie realizować zamówienia,
 • przygotowywać oferty sprzedaży,
 • sporządzać faktury za towar,
 • obsługiwać komputer i programy komputerowe stosowane w branży handlowej.

ABSOLWENCI MOGĄ ZNALEŹĆ INTERESUJĄCĄ PRACĘ:

 • jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów,
 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).