Po zdaniu egzaminu maturalnego można podjąć naukę na wyższej uczelni lub w szkole policealnej poprzez kształcenie specjalistyczne uzyskać tytuł technika w określonym zawodzie.

SYSTEM KSZTAŁCENIA: 
- zaoczny
- stacjonarny (nowość!)

Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Typowe stanowiska pracy to: administrator, projektant, programista, serwisant. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych na komputerowe stanowiska wspomagania projektowanie, w studiach graficznych oraz w sklepach  i serwisach  branży komputerowej.

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie we wszelkich firmach transportowych, nabywa uprawnienia do przewozu osób lub rzeczy w charakterze kierowcy, osoby nadzorującej pracę kierowców itp. Może również starać się o przyjęcie do pracy w Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, policji czy wojsku.

Technik telekomunikacji świadczy usługi ukierunkowane na montowanie, uruchamianie, konfigurowanie i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisję danych i analizę ruchu w sieciach cyfrowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, cyfrowych systemów transmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne oraz firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci telekomunikacyjnych).

Absolwent może pracować w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin.

Technicy geolodzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie prac geologicznych górniczych czy geoturystyki. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży geologicznej i hydrogeologicznej.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje profesjonalnych techników, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki, jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, nieruchomości.

Technik drogownictwa organizuje, wykonuje i nadzoruje zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych, a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi, a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym.

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Absolwent może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego –   w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych.

Subscribe to RSS - Oferta - szkoły dla dorosłych