W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego odkrywamy talenty już drugi rok.
W 2011 ZSCKU otrzymało zaszczytny tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

Praca z uczniem zdolnym w ZSCKU ma na celu: wyszukiwanie młodych talentów,  promowanie zainteresowań uczniów w ramach konkursów, olimpiad, zawodów, stymulowanie rozwoju ucznia poprzez indywidualizację procesu nauczania, kształcenie twórczych postaw i wzmocnienie wiary w siebie.
Jako szkoła ponadgimnazjalna szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu lub wyboru właściwego zawodu.


Pracę z uczniem zdolnym realizujemy przez:

  • przydzielanie uczniom dodatkowych zadań podczas pracy indywidualnej i grupowej, stwarzanie sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności, różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych,
  • angażowanie uczniów w życie szkoły, występy artystyczne i współprace ze środowiskiem lokalnym,
  • organizowanie dla uczniów zdolnych dodatkowych zajęć (przedmiotowych, artystycznych) oraz kół zainteresowań np. sportowych
  • organizacja konkursów wewnątrzszkolnych,
  • angażowanie uczniów w projekty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego


Wśród wielu działających w szkole kół zainteresowań do projektu zgłoszono:

  • Teatr szkolny Milenium - opiekun Pani Iwona Przychodzka
  • Klub Młodego Ekonomisty - opiekun Pani Wioletta Brzychcy
  • Gazetka Szkolna "Pr(z)ymusek - opiekunowie: Pani Magdalena Szczepaniak, Pani Danuta Głoszkowska i Pani Lidia Radecka
  • Szkolny zespół wokalny - opiekun Pani Magdalena Szczepaniak
  • Koło turystyczne - opiekun Pan Waldemar Szymczak

Szkoła realizuje 2 innowacje pedagogiczne (klasa policyjna i klasa strażacka), gdzie rozwijane są konkretne zainteresowania młodzieży pragnącej w przyszłości pracować w służbach mundurowych. W ramach innowacji prowadzone są zajęcia specjalistyczne np. sztuki walki, strzelectwo, zajęcia z prawa i kryminalistyki, obozy sprawnościowe. Ponadto szkoła posiada wachlarz zajęć dodatkowych m.in. Klub Młodego Ekonomisty, zajęcia przedmiotowe, zajęcia recytatorskie oraz koła zainteresowań np. Teatr Milenium, Gazetka Szkolna, Kółko turystyczno – historyczne, Zespół wokalny i zespół muzyczny „The Toor”.
Uczniowie działający w ramach w/w zajęć uczą się współpracy, odpowiedzialności ale także rozwijają swoje pasje lub odkrywają je na nowo. W ramach redagowania gazetki szkolnej uczniowie współpracują z mediami, uczestniczą w zajęciach dziennikarskich spotykają się z przedstawicielami lokalnych gazet, uczestnicy zespołów wokalnych występują nie tylko przed publicznością szkolną ale także miejską, uczestnicy zajęć przedmiotowych poszerzają swoją wiedzę i przygotowują się do olimpiad i konkursów.