Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie 2018

Regulamin

REGULAMIN

X edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swojej okolicę”

INFORMACJE OGÓLNE

Pragniemy zaprosić uczniów klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych do udziału w X Jubileuszowej edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią, i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2018 r.

-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 20 marca 2018 r.

- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r.

-  finał konkursu – 28 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 28 marca 2018 r.

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenie udziału

Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.  

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r. (zał. nr 1 B)

Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki komputerowej
II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                 2. w sprawach merytorycznych:

                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W imieniu Komisji Konkursowej
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie 2017

Relacja z przebiegu IX KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

W dniu 8 kwietnia 2017 r. zakończyła się kolejna, IX edycja, dorocznego, Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Temat wiodący tegorocznej edycji Konkursu brzmiał: „Historia rzemiosła i przemysłu w regionie konińskim”. W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów konińskich oraz z powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 124 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 31 uczniów.  W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 29 uczniów z 9 gimnazjów.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów (szczegółowe wyniki podano niżej).

Podczas dwóch etapów konkursu uczestnicy dzielnie walczyli. Były pytania krótkie, pytania problemowe i zadania praktyczne dotyczące Konina i okolicy, także rzemiosła konińskiego i przemysłu. Ostateczne wyniki dla 10-tki laureatów ustaliło, w finale ustnym, Jury konkursowe pod przewodnictwem Andrzeja Łąckiego – Prezesa PTTK Oddział w Koninie. W pracach Jury uczestniczyli także: Agnieszka Buciak – kierownik Impexmetal SA, Robert Olejnik – dziennikarz Portalu LM. Konin, Michał Cieślak – specjalista Centrum Informacji Turystycznej oraz Waldemar Szymczak – nauczyciel obsługi turystycznej ZS CKU.

Oprócz zmagań związanych z Konkursem uczestnicy mieli możliwość zwiedzić szkołę i uczestniczyć w różnych atrakcyjnych pokazach i przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie w ramach akcji Otwarte Drzwi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sztuk walki, pokazy musztry paradnej czy podejmowane przez uczniów-strażaków pozorowane akcje gaśnicze. Mimo nie najlepszej pogody wielu chętnych skorzystało ze spaceru po pięknej konińskiej Starówce. W związku z tematem wiodącym Konkursu z jego uczestnikami spotkał się Robert Olejnik – znany dziennikarz Portalu LM. Konin oraz autor Konińskich Wspomnień. W krótkim wykładzie przedstawił młodzieży mnóstwo ciekawych, a mało znanych informacji, o historii przemysłu konińskiego, o istniejących jeszcze i bardzo znaczących dla Konina i regionu wielkich zakładach przemysłowych, o osiągnięciach, a także o słabościach gospodarczych regionu, wreszcie o znanych i mniej znanych osobach związanych z przemysłem konińskim.

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Współorganizatorzy:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki

Starosta Koniński – Stanisław BielikKońcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco: W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce    - Joanna Klanowska         (Gimnazjum  w Liścu Wielkim)

II miejsce   - Sara Klonecka                   (Gimnazjum nr 3 w Koninie)

III miejsce – Julia Karmowska              (Gimnazjum w Sławsku)

IV miejsce  - Żaneta Wróblewska           (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Monika Miętkiewska          (Gimnazjum w Lubstowie)

Nagrodę główną – smartfon – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, R. Piguła – Prezes Art.Metal Konin oraz Radosław Raszewski z firmy Raszewski i Syn. Nagrody dla najlepszej piątki ufundowała również Konińska Izba Gospodarcza. Kolejne nagrody ufundowali: Dyrektor MODN w Koninie, Dyrektor ZS CKU, Impexmetal SA Aluminium Konin oraz inne firmy i instytucje konińskie.

Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych. Szczegółową listę sponsorów przedstawia odrębny wykaz zamieszczony na stronie internetowej szkoły: www.zscku.konin.pl

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc (2 osoby - 6 miejsce i 3 osoby - 7 miejsce) otrzymali:

- Iga Wróblewska                 (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

- Monika Witkowska            (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

- Patrycja Wareńczak            (Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym)

- Aleksandra Jąkalska           (Gimnazjum nr 5 w Koninie) 

- Wojciech Tylak                  (Gimnazjum w Żychlinie)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Liścu Wielkim  

II miejsce   -   Gimnazjum w Sławsku  

III miejsce -    Gimnazjum w Lubstowie

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Dla wszystkich uczestników Konkursu Impexmetal SA Aluminium Konin ufundował albumy „50 lat Huty Aluminium Konin” oraz koszulki i długopisy. Wszyscy opiekunowie w podziękowaniu za przygotowanie finalistów otrzymali książki „Historia Kamedułów Bieniszewskich”, a wręczał je sam autor Marek Graniczny, nauczyciel ZS CKU, fascynujący się historią regionu, zwłaszcza Kazimierza Biskupiego, członek Bractwa Pięciu Męczenników. Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

Sławomir Lorek – zastępca Prezydenta Miasta Konina

Ewelina Rapeła  – Główny Specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego w Koninie

Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto

Agnieszka Buciak – Kierownik ds. marketingu Impexmetal SA Aluminium Konin

Robert Olejnik – Dziennikarz Portalu LM. Konin, autor Konińskich Wspomnień

Michał Cieślak  – Specjalista ds. informacji turystycznej w Centrum Informacji Turystycznej

Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie

Tomasz Kopczyński – Dyrektor Biura Konińskiej Izby Gospodarczej

Agnieszka Niekochańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Ewa Dąbrowska – wicedyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Dominika Ciszak – wicedyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa i organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Opracowanie:
Jan Wawrzyniak

Regulamin

REGULAMIN IX edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swojej okolicę”


INFORMACJE OGÓLNE

Pragniemy zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w IX edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Historia rzemiosła i przemysłu w regionie konińskim”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów gimnazjów z terenu Konina, ale również gimnazjalistów z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2017 r.

-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2017 r.

-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 23 marca 2017 r.

- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 30 marca 2017 r.

-  finał konkursu – 8 kwietnia 2017 r.

-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 8 kwietnia 2017 r.

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenie udziału

Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax. 

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 30 marca 2017 r. (zał. nr 1 B)

Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania
               techniki komputerowej

II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych


Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie
 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,

- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,

- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,

- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,

- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,

- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora
                    tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                2. w sprawach merytorycznych: Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W imieniu Komisji Konkursowej
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie 2016

Relacja z przebiegu VIII KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

Relacja z przebiegu VIII KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”
KONIN – 9 kwietnia 2016 r.

W dniu 9 kwietnia 2016 r. zakończyła się kolejna, VIII edycja, niezwykle ciekawego, Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów konińskich, z powiatu konińskiego oraz Gimnazjum im. POW w Lądku z powiatu słupeckiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 141 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 30 uczniów. W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 27 uczniów z 9 gimnazjów.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów (szczegółowe wyniki podano niżej).
Podczas dwóch etapów konkursu uczestnicy dzielnie walczyli, o czym świadczą konieczne dogrywki. Ostateczne wyniki dla 10-tki laureatów ustaliło, w finale ustnym, Jury konkursowe pod przewodnictwem Andrzeja Łąckiego – Prezesa PTTK Oddział w Koninie.
Oprócz zmagań związanych z Konkursem uczestnicy mieli możliwość zwiedzić szkołę i uczestniczyć w różnych atrakcyjnych pokazach i przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie w ramach akcji Otwarte Drzwi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sztuk walki, pokazy musztry paradnej czy podejmowane przez uczniów-strażaków pozorowane akcje gaśnicze. Mimo nie najlepszej pogody wielu chętnych skorzystało ze spaceru po pięknej konińskiej Starówce.  

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki
Starosta Koniński – Stanisław Bielik

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce - Monika Witkowska (Gimnazjum  w Liścu Wielkim)
II miejsce - Piotr Czerniejewski (Gimnazjum nr 5 w Koninie)
III miejsce – Żaneta Wróblewska (Gimnazjum w Liścu Wielkim)
IV miejsce - Iga Wróblewska (Gimnazjum w Liścu Wielkim)
V miejsce - Joanna Klanowska (Gimnazjum w Liścu Wielkim)
    
Nagrodę główną – aparat fotograficzny – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, W. Bednarek – radny powiatu konińskiego, R. Piguła – Prezes Art.Metal Konin. Kolejne nagrody fundowali: Wójt Gminy Kramsk, Wójt Gminy Rzgów,  Firma Raszewski i Syn, Dyrektor MODN w Koninie, Dyrektor ZS CKU oraz inne firmy i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:
- Wojciech Tylak (Gimnazjum w Żychlinie)
- Paweł Czerwiński (Gimnazjum w Starym Mieście)
- Dawid Gańczak (Gimnazjum nr 5 w Koninie)
- Martyna Janczak (Gimnazjum w Sławsku)  
- Konrad Jasiński (Gimnazjum w Żychlinie)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:
I miejsce - Gimnazjum w Liścu Wielkim 
II miejsce - Gimnazjum nr 5 w Koninie   
III miejsce - Gimnazjum w Żychlinie

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:
Sebastian Łukaszewski – zastępca Prezydenta Miasta Konina
Witold Nowak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie
Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto
Krzysztof Wereszczyński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Aneta Majewska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie
Bartosz Kiełbasa – geograf i koniński regionalista
Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Odpowiedzialni za organizację konkursu:
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU
Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa i organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Opracowanie:
Jan Wawrzyniak

List do Dyrekcji

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze!
Nauczyciele geografii i historii! Wychowawcy klas! Drodzy Gimnazjaliści!

Serdecznie zapraszam uczniów do uczestnictwa w dorocznych konkursach. Poniżej zamieszczam najważniejsze terminy i krótki opis, natomiast szczegółowe informacje, regulaminy, druki zgłoszenia i zasady przeprowadzania konkursów są dostępne na naszej stronie internetowej: www.zscku.konin.pl. Na finalistów czekają cenne nagrody i upominki.

Patronat nad konkursami sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

1) VIII edycja Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę”

Celem konkursu jest zwrócić uwagę na atrakcyjność i walory turystyczne Konina i powiatu konińskiego oraz zainteresować młodzież najbliższą okolicą i zachęcić do poznawania ciekawych miejsc i zakątków naszego regionu. Wiodącym tematem tegorocznego Konkursu jest zagadnienie „Od Chrztu Polski do dziś – ważne wydarzenia i dzieje ziemi konińskiej”.

Najważniejsze terminy:
1. Zgłoszenie szkoły – do 28 lutego 2016 r. (druk zgłoszenia - 1A)
2. Eliminacje szkolne – do 15 marca 2016 r.
3. Finał regionalny – 9 kwietnia 2016 r.  (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU)

2) VI edycja Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego.
Konkurs ma na celu zachęcić młodzież do przedstawienia ciekawych, a mało znanych zakątków swojej najbliższej okolicy.

Najważniejsze terminy:
1. Zgłoszenie szkoły – do 31 marca 2016 r. (druk zgłoszenia – 2A)
2. Nadsyłanie prac konkursowych – do 29 kwietnia 2016 r.
3. Ogłoszenie wyników – 31 maja 2016 r.
4. Wręczenie dyplomów i nagród – 17 czerwca 2016 r.

Konkursy organizowane są we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki.

Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na szerokie zainteresowanie tymi konkursami uczniów gimnazjów z terenu miasta Konina, jak również gimnazjalistów z całego regionu konińskiego.

Prosimy o zachęcenie młodzieży do udziału oraz przekazanie informacji wychowawcom, pedagogom i nauczycielom geografii, historii.

Na najlepszych uczestników jak co roku czekają atrakcyjne nagrody i upominki.

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43,

e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl   lub  jan.wawrzyniak3@neostrada.pl

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz

Regulamin Konkursu

REGULAMIN

VIII edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE
„Poznaj lepiej swojej okolicę”


INFORMACJE OGÓLNE

Pragniemy zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w VIII edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: Od Chrztu Polski do dziś – ważne wydarzenia i dzieje ziemi konińskiej”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów gimnazjów z terenu Konina, ale również gimnazjalistów z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2016 r.

-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2016 r.

-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 23 marca 2016 r.

- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 30 marca 2016 r.

-  finał konkursu – 9 kwietnia 2016 r.

-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 9 kwietnia 2016 r.

 

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenie udziału

Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.  

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 30 marca 2016 r. (zał. nr 1 B)

Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania
               techniki komputerowej

II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych


Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie
 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły
c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

 

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

PTTK Oddział w Koninie

 

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl
Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

           2. w sprawach merytorycznych:

                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

W imieniu Komisji Konkursowej 
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie 2015

Relacja z przebiegu konkursu

Relacja z przebiegu VII KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

„Poznaj lepiej swoją okolicę”
KONIN – 11 kwietnia 2015 r.

Zakończyła się kolejna edycja niezwykle ciekawego, Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów konińskich oraz z powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 132 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 30 uczniów. W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 25 uczniów z 9 gimnazjów.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów (szczegółowe wyniki podano niżej).

Emocji i woli walki w czasie konkursu nie brakowało, o czym świadczą konieczne dogrywki. Ostateczne wyniki ustaliło Jury konkursowe pod przewodnictwem Andrzeja Łąckiego – Prezesa PTTK Oddział w Koninie.

Oprócz zmagań związanych z Konkursem uczestnicy mieli możliwość zwiedzić szkołę i uczestniczyć w różnych atrakcyjnych pokazach i przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie, w ramach Drzwi Otwartych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły pokazy sztuk walki, pokazy musztry paradnej czy podejmowane przez uczniów-strażaków pozorowane akcje gaśnicze. Spora grupa chętnych skorzystała z propozycji spaceru po pięknej konińskiej Starówce. Tym razem w rolę przewodnika wcielił się Bartosz Kiełbasa – geograf, znany regionalista koniński.                                                                                                                                                                                                             

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Współorganizatorzy:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki
Starosta Koniński – Stanisław Bielik

 

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce    - Kupiec Patrycja              (Gimnazjum  w Żychlinie)

II miejsce   - Papierz Mateusz                (Gimnazjum  w Liścu Wielkim)

III miejsce – Czerniejewski Piotr          (Gimnazjum nr 5 w Koninie)

IV miejsce  - Baczyńska Patrycja            (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Kolińska Natalia               (Gimnazjum  w Budzisławiu Kościelnym)

Nagrodę główną – aparat fotograficzny – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody fundowali: Starosta Koniński (odtwarzacz MP3), Wójt Gminy Stare Miasto (dysk zewnętrzny), W. Bednarek – radny powiatu konińskiego (dysk zewnętrzny), R. Piguła – Prezes Art.Metal Konin (kamera samochodowa). Kolejne nagrody fundowali: Wójt Gminy Kramsk, Wójt Gminy Rzgów,  Firma RJR Office s. c.,  Dyrektor ZS CKU oraz inne firmy i instytucje konińskie (wykaz sponsorów w załączeniu). Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

- Kwiatkowska Marta                   (Gimnazjum Budzisławiu Kościelnym

- Walerysiak Natalia                     (Gimnazjum nr 5 w Koninie)

- Pieniecka Aleksandra                 (Gimnazjum w Starym Mieście)

- Budziński Adrian                       (Gimnazjum przy Zespole Szkół CKU w Koninie) 

- Mikołajewska Patrycja               (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Liścu Wielkim  

II miejsce   -   Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym  

III miejsce -    Gimnazjum nr 5 w Koninie

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:
Sebastian Łukaszewski – zastępca Prezydenta Miasta Konina
Tomasz Andrzej Nowak – radny Miasta Konina, autor portalu Starówka
Krystian Majewski – radny Miasta Konina
Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto
Aneta Mizgalska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie
Bartosz Kiełbasa – geograf i koniński regionalista
Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Odpowiedzialni za organizację konkursu:
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU
Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa i organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Opracowanie:
Jan Wawrzyniak

SPONSORZY

SPONSORZY VII KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE 2015

 

 • Prezydent Miasta Konina
 • Starosta Koniński
 • Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Koninie
 • Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
 • Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA,
 • Wójt Gminy Stare Miasto,
 • Wójt Gminy Kramsk,
 • Wójt Gminy Rzgów,
 • Wiesław Bednarek – radny powiatu konińskiego
 • Ryszard Piguła – prezes ART-METAL Konin,
 • Hydrostal Konin
 • DK Computers Konin
 • Firma RJR Office s.c. Konin,
 • Centrum Filmowe Helios – Konin,
 • Dom Kultury „Oskard” – Konin,
 • Hurtownia Papiernicza „KAJET”,
 • Piekarnia DALEN – Konin,
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ – Konin,
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  – Konin,
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU,
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU

REGULAMIN VII edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

REGULAMIN VII edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

INFORMACJE OGÓLNE
Pragniemy zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w VII edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:
- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,
- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,
- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,
- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,
- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,
- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,
- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „Szlaki kulturowe na ziemi konińskiej”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów gimnazjów z terenu Konina, ale również gimnazjalistów z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2015 r.
-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2015 r. 
-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 20 marca 2015 r.
- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 22 marca 2015 r.
-  finał konkursu – 28 marca 2015 r.
-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 28 marca 2015 r.

ZASADY KONKURSU
Zgłoszenie udziału
Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax. 
Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.
Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 22 marca 2015 r. (zał. nr 1 B)
Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:
I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki komputerowej
II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA
W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:
a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:
-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym
b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły
c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:
- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.
Ponadto przewidziano:
- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl
Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora
                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                   2. w sprawach merytorycznych:
                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W imieniu Komisji Konkursowej 
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie 2014

WYNIKI KOŃCOWE

WYNIKI KOŃCOWE VI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

KONIN – 12 kwietnia 2014 r.

Organizatorzy Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

 

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki
Starosta Koniński – Małgorzata Waszak

 

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce    - Marta Kwiatkowska                   (Gimnazjum  w Budzisławiu Kościelnym)

II miejsce   - Natalia Michalak                         (Gimnazjum  w Sławsku)

III miejsce – Sandra Bułakowska                   (Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym)

IV miejsce  - Martyna Janczak                        (Gimnazjum w Sławsku)

V miejsce   - Magdalena Piaskowska              (Gimnazjum  w Liścu Wielkim)

Nagrodę główną – Tablet Samsung – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody fundowali: Starosta Koniński, Firma Tanax z Bydgoszczy, Wójt Gminy Stare Miasto, Wójt Gminy Kramsk, Wójt Gminy Rzgów, Firma Elektroinstal Raszewski i Syn, Artykuły Rolniczo-Przemysłowe - W. Bednarek z Rychwała,  Dyrektor ZS CKU oraz firmy i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

- Maria Gabriela Brazdyte                   (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

- Filip Ładowski                                  (Gimnazjum nr 2 w Koninie)

- Mateusz Nowakowski                       (Gimnazjum nr 2 w Koninie)

- Patrycja Baczyńska                           (Gimnazjum w Liścu Wielkim) 

- Milena Nowak                                   (Gimnazjum  w Żychlinie)

 

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Liścu Wlk.   - nagroda dla szkoły – odtwarzacz DVD                                                       

II miejsce   -   Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym - nagroda dla szkoły – komplet piłek do gier zespołowych

III miejsce -    Gimnazjum w Kramsku  - nagroda dla szkoły – komplety sprzętu do gier rekreacyjnych.

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi.

 

UWAGA:
Pełna relacja z przebiegu VI edycji Konkursu oraz wykaz sponsorów znajduje się na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wyniki_koncowe_vi_konkursu.doc31 KB

Relacja z przebiegu VI Konkursu

WYNIKI KOŃCOWE VI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

„Poznaj lepiej swoją okolicę”

Szósta edycja Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego zakończyła się w dniu 12 kwietnia 2014 r. Konkurs organizuje Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i PTTK Oddział w Koninie.

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy, cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki.  Laureaci otrzymali także Certyfikaty znajomości Konina i regionu, które wręczył Przewodniczący Jury – Andrzej Łącki. Wszystkim uczestnikom, szkołom uczestniczącym oraz opiekunom wręczono ciekawe upominki i materiały promocyjne o Koninie i powiecie konińskim. W przerwie między częściami Konkursu młodzież, opiekunowie i goście mieli okazję spotkać się ze znanymi regionalistami. O zwyczajach i kulturze ludowej w regionie konińskim wiele ciekawych informacji przedstawił Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie. Ze szczególnym zaciekawieniem wszyscy wsłuchiwali się w opowieści regionalisty ślesińskiego – Pawła „Pikuna” Pachulskiego, który o historii, tradycjach, zwyczajach z okolic Ślesina, a zwłaszcza o gwarze ochweśnickiej mógłby mówić bez końca.  Maciej Grzeszczak z Kleczewa - historyk, autor książek o regionie i o historycznych wydarzeniach, krótko zaprezentował region kleczewski i zachęcał do poznawania i zwiedzania.

Na zakończenie przygotowano słodki poczęstunek dla uczestników Konkursu, nauczycieli i opiekunów oraz dla zaproszonych gości. Konkurs uświetnili swoją obecnością m. in.: z-ca Prezydenta Konina – Sławomir Lorek, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Starym Mieście – Małgorzata Kostańska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina – Piotr Rybczyński, Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” – Aneta Mizgalska, Specjalista Centrum Informacji Turystycznej w Koninie – Iga Janiszewska-Pawlak, Tomasz Andrzej Nowak – prowadzący portal internetowy Starówka.

W rozmowach podsumowujących wszyscy podkreślali, że Konkurs jest bardzo ciekawy, pomaga młodzieży, a także nauczycielom i opiekunom, lepiej poznać nasz region, bogaty w historyczne wydarzenia, piękne zabytki, ciekawe pod względem turystycznym miejsca. W tym roku, w związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga, tematem wiodącym Konkursu było „Kultura ludowa, tradycje, zwyczaje i obyczaje w regionie konińskim”. Dzięki temu uczestnicy Konkursu więcej dowiedzieli się o tradycjach i kulturze ludowej wschodniej Wielkopolski.

- oprac.  Jan Wawrzyniak

 

Wyniki klasyfikacji końcowej oraz lista sponsorów znajdują się  w zakładce Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej: www.zscku.konin.pl

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon relacja_z_przebiegu_vi_konkursu.doc30 KB

Komunikat - zmiana terminów

VI Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie

Komunikat Komisji Konkursowej

z dnia 12 marca 2014 r.

 

1. Z powodu koniecznych zmian dokonanych w Kalendarzu Szkolnym Zespołu Szkół CKU w Koninie nastąpiły również zmiany w Terminarzu Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie.

2. Aktualnie obowiązują następujące terminy:

- do 25 marca 2014 r. powinny odbyć się eliminacje szkolne, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły,

- do 28 marca 2014 r. należy przesłać  zgłoszenie imienne uczniów do finału regionalnego (druk 1 Bz – do pobrania ze strony internetowej), wystarczy pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl,

- 12 kwietnia 2014 r. – zawody finałowe w Zespole Szkół CKU w Koninie

                                            - etap I – praktyczny – godz. 10.00

                                            - etap II – finał ustny – godz. 12.00

 

3. W pozostałych częściach Regulamin Konkursu nie ulega zmianie.

 

W imieniu Komisji Konkursowej

mgr inż. Jan Wawrzyniak
wicedyrektor ZS CKU

 

 

REGULAMIN VI edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”

REGULAMIN
VI edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE
„Poznaj lepiej swoją okolicę”

INFORMACJE OGÓLNE
Pragniemy zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w VI edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:
- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,
- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,
- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,
- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,
- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,
- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,
- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

W tym roku do tematyki Konkursu włączono dodatkowo zagadnienie „Kultura ludowa na ziemi konińskiej”, w związku z ogłoszeniem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego roku 2014 – Rokiem Oskara Kolberga.  W ten sposób włączamy się również w obchody dwusetnej rocznicy urodzin tego wielkiego, polskiego etnografa, kompozytora, folklorysty, twórcy dzieła „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów gimnazjów z terenu Konina, ale również gimnazjalistów z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2014 r.
-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2014 r. 
-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 20 marca 2014 r.
- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 22 marca 2014 r.
-  finał konkursu – 5 kwietnia 2014 r.
-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 5 kwietnia 2014 r.

ZASADY KONKURSU
Zgłoszenie udziału
Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax. 

Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów.
Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.
Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 22 marca 2014 r. (zał. nr 1 B)
Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:
I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z praktycznym wykorzystaniem
               techniki komputerowej
II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA
W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:
a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:
-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym
b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły
c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:
- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.
Ponadto przewidziano:
- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY – PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl
Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora
                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                   2. w sprawach merytorycznych:
                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

SPONSORZY

SPONSORZY VI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

– kwiecień - Konin 2014 r.

 • Prezydent Miasta Konina
 • Starosta Koniński
 • Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Koninie
 • Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
 • Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA,
 • Wójt Gminy Stare Miasto,
 • Wójt Gminy Kramsk,
 • Wójt Gminy Rzgów,
 • Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Kleczewie,
 • ART-METAL Konin,
 • TANAX dystrybucja z Bydgoszczy,
 • Firma RJR Office s.c. Konin,
 • PRO-ART. z Sieradza,
 • Księgarnia „Atrakcyjna” i Antykwariat Konin,
 • Agroskansen LEŚNA POLANA – Tokary,
 • Elektroserw J. Grudzień – Konin,
 • Firma Elektroinstal – R. Raszewski i syn,
 • Centrum Filmowe Helios – Konin,
 • Dom Kultury „Oskard” – Konin,
 • Hurtownia Papiernicza „KAJET”,
 • Piekarnia DALEN – Konin,
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ – Konin,
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  – Konin,
 • Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty” ze Ślesina,
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU M. Nowicki,
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU

Za wsparcie i wszelką  pomoc w przygotowaniu nagród i upominków dla finalistów i laureatów  serdecznie dziękujemy. Dyrekcja ZS CKU i organizatorzy Konkursu.

UWAGA:
Wyniki klasyfikacji końcowej oraz relacja z Konkursu znajdują się  w zakładce Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej: www.zscku.konin.pl