Wczoraj, dziś i jutro
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

Z KART HISTORII
„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść”
- Adam Asnyk –


Nasza szkoła ma przeszłość szczególną. Jesteśmy spadkobiercami wychowawców i wychowanków Koedukacyjnego Żydowskiego Gimnazjum, gdzie wszystkich przedmiotów uczono po polsku.
Pierwsi uczniowie podjęli naukę w budynku przy ulicy Wodnej już na początku lat 20 – tych ubiegłego wieku. Na początku szkoła obejmowała zaledwie pięć klas. Później na podstawie rządowego zezwolenia uruchomiono ośmioklasowe gimnazjum koedukacyjne. Nauka odbywała się w nowym, najbardziej okazałym wówczas gmachu w Koninie (obecny budynek B, należący do ZS CKU). Wkrótce szkoła zdobyła akademicką renomę, a wysoki poziom nauczania zapewniało grono pedagogiczne składające się z wysoko kwalifikowanych nauczycieli. Gimnazjum wzbogacało życie kulturalne całej gminy, a jego absolwenci zdawali na uniwersytety i zostawali lekarzami, dentystami, aptekarzami, prawnikami, inżynierami, architektami, nauczycielami.
W lutym 1945 r., wkrótce po odzyskaniu niepodległości, zorganizowano w siedzibie dawnego gimnazjum Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Marii Konopnickiej. Szkoła ta funkcjonowała do momentu powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego, tj. do 1978r. Nauczyciele w tym okresie gwarantowali wysoki poziom nauczania i przygotowywali uczniów do dorosłego życia i pełnienia odpowiedzialnych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych wiele osób.
Od 1975 roku zaczęły funkcjonować nowe placówki - centra kształcenia ustawicznego. Ich celem głównym było zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dorosłych i pełnienie funkcji koordynatora w zakresie szkół dla pracujących.
2 stycznia 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania podjęło decyzję utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w województwie konińskim. Placówka okazała się bardzo potrzebna. Z roku na rok rosła liczba oddziałów, zmieniały się specjalności i kierunki, przybywało nauczycieli.
Potrzeby kształcenia wymusiły konieczność rozbudowy szkoły. W latach 1986 - 89 powstał, pod nadzorem ówczesnego dyrektora mgr Mariana Grochocińskiego, nowy obiekt dydaktyczny od strony ulicy Wodnej (obecny budynek A). Warunki pracy i nauki znacznie poprawiły się, powstały nowoczesne pracownie i sale lekcyjne oraz pomieszczenia biurowe.
Znacznie bardziej burzliwy rozwój placówki nastąpił po roku 1990. W 1991 roku funkcję dyrektora objął mgr Mirosław Szymczak. Uruchomiono nowe kierunki kształcenia, a baza dydaktyczna uległa dalszej poprawie. W roku 1992 dokonano adaptacji baraku administracyjnego (obecnie bud. D) na pracownię krawiecką i utwardzono płytę boiska szkolnego oraz zmodernizowano tzw. „zieloną salę sportową”. W latach 1993 – 95 przeprowadzono gruntowny remont budynku dawnego gimnazjum, a w latach 1997–2000 wybudowano nowy pawilon dydaktyczny (obecny bud. C). Powstały nowe, przestronne sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne, biblioteka szkolna przeprowadziła się do większych, bardziej dogodnych pomieszczeń, zorganizowano siłownie i salki do ćwiczeń sportowych. Od roku 2005 w budynku D funkcjonuje firma symulacyjna jako nowa forma pracowni do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
W ostatnich latach wykonywane są różne prace remontowe, których celem jest montaż wentylacji mechanicznej oraz modernizacja i termorenowacja obiektów.
Łącznie we wszystkich typach szkół i w formach kursowych pobrało u nas naukę ponad 25 tys. osób. Oprócz szkół kształcących młodzież działają prężnie szkoły dla dorosłych. Teraz i w przyszłości ich zadaniem jest umożliwienie zdobywania wykształcenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA DZIŚ
„Nie wystarczy coś wiedzieć, trzeba też umieć to zastosować;
nie wystarczy chcieć, trzeba działać.”
Joann Wolfgang von Goethe


Od prawie trzydziestu lat szkoła kształci uczniów i słuchaczy. Specjalizuje się i posiada znaczący dorobek w kształceniu młodzieży i dorosłych w takich kierunkach jak: ekonomiczny, handlowy, administracyjny, turystyczny, socjalny, informatyczny, krawiecki, mechaniczny. Placówka szybko i elastycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Pojawiają się nowe lub poszukiwane zawody, ostatnio np.: technik logistyk, technik obsługi turystycznej itp. W szkole przygotowuje się konferencje, szkolenia oraz różnorodne imprezy szkolne i pozaszkolne, a ponadto prowadzi egzaminy na tytuły zawodowe i tytuły mistrza w zawodzie sprzedawca, oraz organizuje kursy doskonalące, kwalifikacyjne, pedagogiczne, komputerowe i inne specjalistyczne. Szkoła posiada upoważnienie OKE Poznań do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach.
Zespół Szkół CKU zatrudnia 61 nauczycieli etatowych, oraz blisko 50 nauczycieli niepełnozatrudnionych – fachowców i specjalistów różnych branż, profesjonalistów, z bogatym doświadczeniem praktycznym. Szkoła posiada dobrze wyposażoną, nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym między pracownie: informatyczne, ekonomiczne, techniki biurowej, języków obcych, krawiecka, mechaniczna, organizacji sprzedaży, itp.
Chlubą szkoły jest Firma Symulacyjna „Koniunktura”, utworzona w dniu 1 września 2005 r., która umożliwia realizację praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy powiatu konińskiego. Spełnia wszystkie funkcje i zadania rzeczywistego przedsiębiorstwa. Młodzież jest zachwycona zajęciami w pracowni symulacyjnej i znacznie lepiej czuje się przygotowana do egzaminów i do pracy zawodowej.
Od 1 września 2006r. funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacji w skład którego wchodzą: biblioteka, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Medialnej. Fachowa i sympatyczna obsługa, pełna komputeryzacja, bogaty księgozbiór, szereg ciekawych, młodzieżowych oraz fachowych czasopism, a także stały dostęp do Internetu i bogactwo materiałów multimedialnych powodują, że tu chce się pracować, uczyć, przyjemnie i pożytecznie spędzać czas.
W szkole działają takie organy jak: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Samorząd Słuchaczy. Pasje i zainteresowania uczniowskie mogą rozwijać się dzięki zajęciom pozalekcyjnym. Prężnie działają: świetlica szkolna, Szkolny Klub Europejski, Teatr „Milenium”, Koło Młodego Ekonomisty, koła przedmiotowe i sekcje sportowe.
Funkcjonowaniu szkoły sprzyja dobra współpraca z firmami, zakładami pracy i instytucjami oraz wyższymi uczelniami. Zespół Szkół CKU współdziała z innymi szkołami w Koninie, regionie i całej Polsce. Między innymi udziela się w pracach Ogólnopolskiego Klubu Szkół Aktywnych oraz w Stowarzyszeniu Centrów Kształcenia Ustawicznego. Wspólnie organizowane są konferencje i szkolenia, spotkania integracyjne i wyjazdy turystyczne, konkursy i turnieje dla młodzieży, itp. Od wielu lat bardzo dobrze układa się współpraca z Fundacją Liceów Handlowo – Kupieckich w Bydgoszczy. Znaczącym osiągnięciem jest współpraca ze szkołą na Litwie, wymiana młodzieży oraz nawiązanie kontaktów ze szkołami we Francji.
Najlepsi uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych i konkursach zawodowych. Dowodem tego są czołowe miejsca w eliminacjach regionalnych i zawodach centralnych m.in.: w konkursach „Młody Księgarz”, „Najlepszy sprzedawca”, a przede wszystkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Absolwenci ZS CKU osiągają dobre wyniki w egzaminach maturalnych i zawodowych. Osiągnięcia uczniów są również sukcesami pedagogów, którzy przygotowują młodzież, mobilizują do udziału w zawodach i współorganizują ich przebieg. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej i uczniów ZS CKU w Koninie sięga po laury w konkursach o zasięgu lokalnym i centralnych.
Znaczące zasługi, profesjonalizm, wysoka jakość w działalności placówki zostały przypieczętowane uzyskaniem tytułu „Szkoły z klasą” (w 2004r,) oraz certyfikatu w zakresie zarządzania jakością ISO 9001: 2000 (nadanego w lutym 2006r.i potwierdzonego w styczniu 2007r. oraz w styczniu 2008r.).
Nieustannie trwają działania nad poprawą warunków pracy i nauki, wzbogaceniem bazy dydaktycznej, doskonaleniem kadry pedagogicznej i ciągłym dążeniem do doskonałości.

PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY
„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe,
A nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę.”
- Adam Asnyk –


W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w ciągu najbliższych lat można stworzyć szkołę na miarę marzeń. Szkoła przyszłości powinna być szkołą dobrą, efektywną, przyjazną, a także bezpieczną. W związku z reformą szkolnictwa i wprowadzeniem wielu zmian w oświacie należy stworzyć najkorzystniejsze warunki dla pracy i nauki oraz rozwoju intelektualnego uczniów i słuchaczy.
Szkoła ma być organizacją twórczą czyli organizacją innowacyjną i powinna tworzyć takie warunki, aby pobudzić do działania zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a także rodziców.
Edukacja ustawiczna powinna tworzyć spójny i trwały element zreformowanego systemu oświaty. Kształcenie młodzieży i kształcenie dorosłych winny się wzajemnie uzupełniać, bo tylko rozwój powszechnego kształcenia ustawicznego na coraz wyższym poziomie, a także uczenie się przez całe życie pozwoli sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego i najbliższej przyszłości.
Z powodu wysokiego bezrobocia do grup szczególnego ryzyka osób zagrożonych długotrwałym pozostawaniem bez pracy należą m. in.: kobiety, osoby bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach, osoby z poza Konina, a także absolwenci. Wynika stąd potrzeba dostosowania kierunków kształcenia, dokształcania i przekwalifikowania bezrobotnych oraz odpowiednie przygotowanie ludzi do aktywnego zachowania na rynku pracy i podejmowania działań przedsiębiorczych w kierunku tworzenia miejsc pracy na własny rachunek i z własnej inicjatywy.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego powinien stworzyć nowoczesny ośrodek edukacji dla młodzieży i dorosłych, zapewniający wszechstronne wykształcenie na poziomach ponadgimnazjalnych. Przewiduje się kształcenie młodzieży i dorosłych w różnych formach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych. Ta różnorodność form pozwoli z jednej strony zaspokoić oczekiwania „klientów”, z drugiej strony zaś umożliwi dostosowanie kierunków kształcenia i ich zakresu do potrzeb i wymagań krajowego i europejskiego rynku pracy. Jednocześnie taka różnorodność umożliwi pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej.
Mamy nadzieję, że uda się stworzyć centrum kształcenia młodzieży i dorosłych oraz centrum informacji i doradztwa, zapewniając potencjalnym klientom szeroki dostęp do materiałów dydaktycznych i informacyjnych w różnych formach poprzez np.: internet, video, tv, radio, książkę, prasę, pakiety multimedialne, konsultacje indywidualne, zbiorowe itp.
Koniecznością w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły jest stawianie sobie coraz wyższych wymagań i ścisła współpraca w realizacji zadań szkoły ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego, a wszystko to jest możliwe w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji i szeroko rozumianego dobra jednostki i ogółu.
Do głównych zadań na najbliższe lata można zaliczyć:
• unowocześnianie pracy szkoły i zakup nowoczesnych środków dydaktycznych,
• pełna komputeryzacja placówki,
• doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu zarządzania jakością,
• mobilizowanie nauczycieli do uzyskiwania wykształcenia w zakresie drugiej lub trzeciej specjalności,
• doskonalenie nauczycieli w zakresie: języków obcych, technologii informacyjnej oraz przygotowania młodzieży do życia, doradztwo zawodowe, praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, itp.,
• zachęcanie nauczycieli do tworzenia programów własnych, autorskich,
• stosowanie coraz bardziej powszechnych programów modułowych,
• wdrażanie nowoczesnego systemu kształcenia „na odległość”,
• dostosowanie budynków do potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych,
• podejmowanie działań w celu budowy sali konferencyjno-sportowej,
• wyposażenie każdej pracowni w stanowiska komputerowe dla nauczyciela oraz
doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych,
• dążenie do pozyskania środków z funduszy unijnych,
• uruchomienie szkolnego punktu doradztwa zawodowego i edukacyjnego,
• rozwój kształcenia praktycznego i kształcenia umiejętności w firmie symulacyjnej,
• stworzenie szkolnego biuro turystycznego i małej bazy hotelowej,

Pracownia symulacyjna staje się również miejscem stosowania innowacyjnych metod nauczania. Dzięki zainstalowanej platformie edukacyjnej Modle nauczyciele mogą przygotowywać w formie elektronicznej materiały dla swoich uczniów i słuchaczy. Szczególnie na formach zaocznych widać potrzebę dostarczania materiałów uzupełniających, dostępnych dla słuchaczy w dogodnym dla nich terminie. Sami decydują kiedy sięgną po proponowane zasoby i zrealizują wyznaczone zadania. Platforma e-learningowa jest doskonałym dopełnieniem konsultacji odbywających się w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Grupa nauczycieli zaangażowana w rozwój e-nauczania w ZS CKU w Koninie dąży do adaptowania programów modułowych do kształcenia słuchaczy form zaocznych na odległość. Na początek planujemy utworzenie wirtualnej klasy technikum informatycznego, ale w dalszej kolejności będziemy się starać stworzyć alternatywę dla stacjonarnego nauczania, w postaci kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe handlowców i ekonomistów.
E-nauczanie będzie również źródłem kontaktów z uczniami niepełnosprawnymi kształconymi indywidualnie, a sama platforma edukacyjna może stanowić również płaszczyznę do kontaktów z rodzicami. W ramach funkcjonowania takich platform internetowych działają m.in. szkolne dzienniki elektroniczne.
Rozwój platformy edukacyjnej skutkuje m.in. zapoczątkowanymi pracami nad partnerskim projektem szkolenia na odległość różnych grup zawodowych oraz bezrobotnych absolwentów szkół. Projekty te są opracowywane w ramach priorytetów przyjętych przez Unię Europejską i mają być finansowane ze środków unijnych. Przyszłymi partnerami przy opracowywaniu wniosków unijnych będą zarówno firmy komercyjne, posiadające wcześniejsze doświadczenia w realizacji podobnych projektów, jak i Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miejski.