Regulamin Platformy

Regulamin Platformy eZSCKU (Moodle)

Regulamin Platformy eZSCKU (Moodle)
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

 1. Platforma e-learningowa eZSCKU ZSCKU w Konime (zwana dalej Platformą), to internetowa przestrzeń Szkoły. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia metodami e-learningowymi.
 2. Użytkownikami Platformy są uczniowie, słuchacze, nauczyciele, a także goście, tj. osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych zasobów bez konieczności logowania się. Użytkownikami Platformy mogą też być pracownicy Szkoły (Prowadzący) niebędący nauczycielami, których zakres obowiązków związany jest z obsługą uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli.
 3. W Regulaminie stosuje się następujące terminy:
  • Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie.
  • Student: Użytkownik zapisany na wybrany kurs lub szkolenie jako uczestnik.
  • Nauczyciel/Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu/szkolenia na Platformie.
  • Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.
 4. Zalogowanie się na Platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" musi być różny od tych danych. Awatar (obrazek, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) nie może być animacją, powinien być aktualnym zdjęciem Użytkownika, umożliwiającym jego identyfikację jak w legitymacji). Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do jego obsługi przez Prowadzącego i Administratora.
 6. Zgodnie z wymogami RODO/GDPR Użytkownicy mają prawo do wnioskowania o usunięcie danych i rejestru działań użytkownika w systemie Moodle, wnioskowania o wyeksportowanie danych osobowych oraz ich usunięcie lub modyfikację.
 7. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie wprowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje zablokowanie konta.
 8. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.
 9. W wypowiedziach na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).
 10. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem nauki.
 11. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta na Platformie oraz do powiadomienia dyrekcji Szkoły.
 12. Zadaniem ZSCKU w Koninie jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy. Administrator wykonuje kopie zapasowe kursów oraz udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą i użytkowaniem systemu.
 13. ZSCKU w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.
 14. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres webmaster@zscku.konin.pl lub zgłaszać do sekretariatu Szkoły pod numer 63 2428943.
 15. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor ZSCKU w Koninie.
 16. ZSCKU w Koninie zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu Użytkownika.
Last modified: Tuesday, 22 May 2018, 2:12 PM