Szkoły dla dorosłych 

TECHNIK ADMINISTRACJI

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
 • przygotowanie projektów aktów normatywnych i administracyjnych właściwych urzędów,
 • posługiwanie się dokumentacją księgową,
 • prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikacja dokumentów,
 • przygotowanie narad, konferencji, sesji, itp.
 • sporządzanie harmonogramu prac

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • obsługa klienta w jednostkach administracji:
 • przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu ekonomii

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGENY PRACY

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przygotowanie i przedkładanie kierownikowi zakładu analizy dotyczące BHP,
 • badanie przyczyny wypadków w pracy i wnioskowanie o ich usunięcie,
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy  i chorób zawodowych,
 • prowadzenie szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania BHP oraz prawa pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • podstawy z psychologii i socjologii,
 • oceniania stopnia ryzyka zawodowego,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • organizowanie szkoleń i usług z zakresu BHP

LICZBA GODZIN - 529

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • organizowanie ochrony osób,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej,
 • organizowanie ochrony mienia,
 • dozór urządzeń i systemów alarmowych,
 • organizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • język obcy ukierunkowany zawodowo

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - BPO.02. Ochrona osób i mienia.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przeprowadzenie diagnozy kosmetycznej,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • udzielanie porad kosmetycznych,
 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • działalność gospodarcza usługowa w salonie kosmetycznym,
 • język obcy w kosmetyce,
 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce,
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu,
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała,
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczowspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • prowadzenie działalności opiekuńczo – wspierającej nad osobami starszymi
 • świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym
 • udzielanie wsparcia i aktywizowanie osób starszych
 • praktyki zawodowe

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowanie indywidualnego procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych  osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji,
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
 • utrzymanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej,
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • praktyki zawodowe

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • organizowanie prac opiekuńczo-wspierających,
 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • aktywizowanie osoby podopiecznej,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych

LICZBA GODZIN - 350

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 1 rok; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

FLORYSTA

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • projektowanie dekoracji roślinnych,
 • wykonywanie dekoracji roślinnych,
 • aranżacja florystycznego wystroju wnętrz oraz otartej przestrzeni,
 • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • dobieranie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji,
 • projektowanie dekoracji roślinnych,
 • sprzedaż wyrobów florystycznych,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa florystycznego,
 • praktyka zawodowa

LICZBA GODZIN - 350

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 1 rok; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych.

 SZKOŁA BEZPŁATNA 


 

ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ / TELEWIZYJNEJ

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje,
 • dobieranie i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego,
 • przygotowanie planu produkcji filmowej i telewizyjnej,
 • zapewnienie ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy,
 • koordynowanie prac w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • planowanie i organizowanie produkcji filmowej i telewizyjnej,
 • realizowanie produkcji oraz postprodukcji filmowej i telewizyjnej,
 • prowadzenie filmowej i telewizyjnej działalności gospodarczej,
 • praktyki zawodowe

LICZBA GODZIN - 700

CYKL NAUKI - system zaoczny; czas trwania nauki - 2 lata; podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

UZYSKANE KWALIFIKACJE - AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej.