Relacja z przebiegu VII edycji

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

BYDGOSZCZ, KRAKÓW, KUTNO, SOSNOWIEC – 10 grudnia 2021 r.

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbył się finał ogólnopolski   VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Komitet Główny podsumował tegoroczną edycję. Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie      Dyrektorów i   Nauczycieli   Twórczych   i   Aktywnych   Szkół       Zawodowych    w Bydgoszczy, a   współorganizatorem    Zespół    Szkół    Centrum    Kształcenia    Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.    Temat   wiodący   VII    Olimpiady   WiUH-M    brzmiał:    „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

Aktualne   uwarunkowania,   spowodowane    sytuacją    pandemiczną,    wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VII edycji Olimpiady WiUHM. Udało się jednak zachować jesienne terminy poszczególnych etapów, tak aby zawody centralne    (III    etap)    przeprowadzić    w    grudniu.    Przeprowadzono,    zgodnie z Regulaminem, wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów.

Zawody szkolne i zawody okręgowe odbyły się w regulaminowej formule, analogicznie jak w latach poprzednich. W odniesieniu do zawodów centralnych wystąpiły zmiany podobne do roku ubiegłego. Były to zawody jednodniowe, w formie testowej (test w języku polskim i w języku obcym) oraz sprawdzianu praktycznego. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, dla bezpieczeństwa uczestników, opiekunów, a także organizatorów, finał odbył się w ciągu jednego dniu (zrezygnowano z części ustnej) i w mniejszych grupach, w tzw. strefach. Organizacji zawodów strefowych podjęły się następujące szkoły, będące członkami w/w Stowarzyszenia DiNTiASZ:

  1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – strefa 1 – północna - tu wzięło udział 18 uczestników
  2. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – strefa 2 – centralna – 16 uczestników (w tym jeden w trybie zdalnym)
  3. Centrum    Kształcenia    Zawodowego   i    Ustawicznego    Technikum   Nr    1 Ekonomiczne w Sosnowcu – strefa 3 – południowo-zachodnia – 16 uczestników
  4.   Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie – strefa 4 – południowo- wschodnia – 16 uczestników (w tym dwóch w trybie zdalnym)

Te rozwiązania, wprowadzone z konieczności, ułatwiły uczestnikom bezpieczne i mniej uciążliwe dojazdy. Organizatorzy zawodów strefowych zadbali o godne przyjęcie uczestników i opiekunów, zawody przeprowadzono z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego, a uczestników uhonorowano drobnymi upominkami i gadżetami. Niestety również w tym roku, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, niemożliwe było organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek lub innych atrakcji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Olimpiady WiUHM będzie mogła być organizowana w bardziej normalnych warunkach.

Nad prawidłowością przebiegu zawodów w każdej strefie czuwali przedstawiciele oddelegowani przez Komitet Główny Olimpiady. Po zakończeniu części finałowej rozwiązania zadań zostały przekazane do Komitetu Głównego. Komitet Główny na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłonił 12 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”. Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł „Finalisty”. Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dla laureatów organizatorzy przewidują stosowne dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone podczas „Gali Laureatów” planowanej w II połowie stycznia 2022 r. O terminie i miejscu spotkania zostaną indywidualnie powiadomione zainteresowane szkoły.

W bieżącym roku szkolnym pomimo ponownie trudnej sytuacji epidemicznej udało się zrealizować VII edycję Olimpiady WiUHM. Organizatorzy Olimpiady - Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Komitet Główny zwracają się do nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących z prośbą o przyjęcie podziękowania za podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i wkład pracy w możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w poszczególnych etapach Olimpiady.

Szczególne podziękowania przekazujemy na ręce dyrektorów i nauczycieli szkół organizujących   zawody   okręgowe   oraz   zawody   centralne.   Bez   tej   pomocy i zaangażowania, zwłaszcza w dobie pandemii, niemożliwa byłaby organizacja II i III etapu Olimpiady. Bardzo dużym wyzwaniem była organizacja zawodów centralnych. Również w tym roku realizacja tego przedsięwzięcia była trudna, a byłaby niemożliwa bez ogromnego organizacyjnego i merytorycznego wysiłku oraz zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia   VII   edycji    Olimpiady    WiUHM.    Uczestnikom    startującym w poszczególnych etapach Olimpiady życzymy dużo satysfakcji z możliwości reprezentowania szkoły w takich imprezach. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

dr Marek Jagielski Przewodniczący

Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

Robert Jasek

Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ