Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie a Urzędem Gminy Kramsk i Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie a Urzędem Gminy Kramsk i Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk

Maj 04, 2021 - 13:44
Opublikowano w:

Dnia 22 kwietnia 2021 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie reprezentowanym przez Dyrektora Krzysztofa Pachciarza a Urzędem Gminy Kramsk reprezentowanym przez Wójta Gminy Andrzeja Nowaka oraz Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk reprezentowanym przez Dyrektora CUS, Andżelikę Łoś.

Głównym celem porozumienia jest zapoznanie młodzieży i osób dorosłych z terenów gminy Kramsk z bogatą ofertą kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Osoby z terenu Kramska, oprócz wsparcia materialnego oferowanego przez Centrum Usług Społecznych, mogłyby w ramach porozumienia uzyskać wsparcie doradcze z ZS CKU w zakresie wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, a następnie zdobyć właściwe wykształcenie, co w efekcie pozwoliłoby na podniesienie swojej pozycji na lokalnym rynku pracy, a co za tym idzie-pomóc w znalezieniu zatrudnienia.

Współpraca ma zatem na celu przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków dzięki zdobyciu wykształcenia, a w efekcie aktywną obecność na rynku pracy-oto wspólne cele samorządu i placówki oświatowej. Dzięki upowszechnianiu wiedzy na temat możliwości kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej na formach zaocznych (dotyczy również osób dorosłych, które nie ukończyły szkoły podstawowej) - pozwoli na zaktywizowanie młodzieży i słuchaczy do poszerzania własnych zainteresowań, umożliwi doskonalenie warsztatu pracy pod kątem przyszłego zatrudnienia oraz przygotowanie uczniów i słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – gospodarczym miasta i całego naszego regionu.

Koordynatorami ze strony ZS CKU są panie -Małgorzata Skoczylas-Błaszczyk oraz Marta Sieradzan.

M.S. i M. S-B.