Kursy | Formularz zgłoszeniowy

Podanie o przyjęcie na kurs

Dane osobowe
Dane kontaktowe
Dane do faktury

Jeśli zaznaczono TAK, należy uzupełnić poniższe – informacja ta pozwoli Ci zgodnie z regulaminem Pozaszkolnych Form Kształcenia na uczestniczenie w kursie na preferencyjnych warunkach.

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, niniejszym upoważniam do przetwarzania moich danych osobowych w ramach realizacji kursu, które obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie:

Lp.

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Jednostka/komórka organizacyjna przetwarzająca dane

1.

Dane osobowe, dane kontaktowe, informacja o byciu uczniem/słuchaczem/absolwentem ZSCKU w Koninie

Rekrutacja uczestników kursu, prowadzenie dokumentacji kursowej (listy obecności, dziennik, protokół egzaminacyjny, rejestry kursów) oraz dokumentacji dla podmiotu zamawiającego,  realizacja rozliczeń finansowych, ubezpieczenie NW uczestnika (w przypadku klauzuli w umowie z podmiotem zamawiającym).

Kierownik Pozaszkolnych Form Kształcenia,

Księgowość,

Kancelaria dla dorosłych, Sekretariat szkoły.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

  1. Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego z siedzibą w Koninie (62-500), ul. Wodna 1
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
    do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawa z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 , poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi; rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.