Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miłosz Olejniczak, milosz.olejniczak@zscku.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 242 89 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. BUDYNEK GŁÓWNY ZS CKU W KONINIE – oznaczony jako budynek C, ul. Wodna 1.

Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wodnej 1, sąsiadując z Bulwarem Nadwarciańskim z jednej strony oraz na wprost z ogólnodostępnym, bezpłatnym parkingiem miejskim.

Do wejścia prowadzą schody oraz dostosowany dla osób niepełnosprawnych podjazd, znajdujący się obok. Szerokość wejść umożliwia bezproblemowe i bezpieczne dostanie do budynku.

Na parterze budynku C, na potrzeby osób z ograniczoną sprawnością ruchową dostosowano szerokie korytarze, pomieszczenia do nauki oraz sanitariaty.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących i nie ma również możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego. 

W budynku nie ma windy, platform oraz pętli indukcyjnych.

 

2. BUDYNEK A oraz BUDYNEK B (połączone łącznikiem), ul. Wodna 1

Budynek A - B posiada trzy wejścia. Jedno od ulicy Wodnej, na wprost budynku Urzędu Miasta, wykorzystywane w trakcie przebywania uczniów w obiekcie jako wyjście ewakuacyjne, z szerokim wejściem, do którego prowadzą wyłącznie schody. Dwa kolejne wejścia znajdują się na wewnętrznym dziedzińcu obiektu.

Budynki A i B, z uwagi na wiodące do nich schody i brak platformy lub wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, są dla nich niedostępne. Równocześnie korytarze w obu budynkach, poza szerokim wejściem do łącznika A i B są wąskie, poprzecinane pojedynczymi schodkami, sanitariaty są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku A - B i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku A - B nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących i nie ma również możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego.

W budynkach nie ma windy, platform oraz pętli indukcyjnych.

 

3. BUDYNEK D, ul. Wodna 1

Budynek parterowy, usytuowany w wewnętrznej części dziedzińca szkolnego, obok boisk Orlik. Budynek posiada dwa wejścia: główne od strony dziedzińca, boczne od strony boisk szkolnych. Wejścia do budynku nie posiadają schodów, co stanowi, iż budynek spełnia niezbędne wymogi dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach. Płaskie korytarze, bez progów w postaci schodów umożliwiają łatwe poruszanie się tych osób.

Do budynku D i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, i psem przewodnikiem.

W budynku D nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących i nie ma również możliwości skorzystać z tłumacza języka migowego.