O nas

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie to szkoła położona w „sercu miasta”, w pobliżu Starówki i rzeki Warty, obok Bulwaru Nadwarciańskiego i atrakcyjnych terenów spacerowych. Jest publiczną placówką oświatową, kształcącą młodzież i dorosłych.

zscku

Kształcenie młodzieży odbywa się w godzinach dopołudniowych w trzech typach szkół: w ramach Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. W liceum i technikum ekonomicznym funkcjonują klasy mundurowe – policyjne, bezpieczeństwa wewnętrznego i administracja celno- skarbowa. Realizują one innowacyjne programy nauczania, przygotowujące do pracy w służbach mundurowych, w oparciu o współpracę z różnymi formacjami mundurowymi. Ponadto na terenie szkoły, miasta i rejonu prężnie działa formacja mundurowa "Strzelec", która organizuje ćwiczenia terenowe i obozy dyscyplinarne. Współpracuje ze Strzelcami z obwodu wielkopolskiego.

W ramach technikum poza ekonomiczną klasą mundurową kształcenie odbywa się także w zawodach: technik logistyk, informatyk, programista oraz jedyne w mieście technik handlowiec i technik stylista. Uczniowie technikum kształceni są w systemie modułowym, w ramach którego wiedza nie jest przekazywana w sposób fragmentaryczny, lecz uczeń poznaje tajniki zawodu od ogółu do szczegółów, teoria jest ściśle powiązana z praktyką, a nauka odbywa się w niewielkich grupach. Ponadto uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe na terenie szkoły w Pracowni symulacyjnej – jedynej w mieście Koninie i regionie, gdzie mamy do czynienia z symulowanym środowiskiem pracy. W ramach szkoły branżowej kształci się poszukiwanych na rynku pracy magazynierów-logistyków oraz przyszłych sprzedawców, dla których zorganizowano profesjonalną salę sprzedażową.

Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną oraz  nowocześnie wyposażone pracownie. Młodzież ZS CKU osiąga bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych oraz sukcesy w olimpiadach i turniejach ogólnopolskich. W ZS CKU działają liczne koła  zainteresowań, m.in: Grupa Musztry Paradnej, zespół MIDWAY, teatr MIlenium, wolontariat, sekcja kajakowa, strzelectwo, zajęcia z judo, zajęcia na siłowni. Szkoła ma znaczący udział w pracach  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. O ogromnym zaangażowaniu kadry pedagogicznej w rozwój każdego ucznia i rozwój szkoły świadczą liczne certyfikaty, m.in. „Szkoła z klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Szkoła bez przemocy”, „Jestem bezpieczny”, czy "Certyfikat Służby Więziennej".

Szkoła realizuje ideę ustawicznego kształcenia, dając szeroką ofertę edukacyjną również osobom dorosłym. W ramach szkół dla dorosłych funkcjonują czteroletnie licea ogólnokształcące. Absolwenci ZSZ od 2015, a Branżowej Szkoły I stopnia od 2020 roku  mają możliwość kontynuowania nauki od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego. Z kolei absolwent szkoły ponadpodstawowej może zdobywać najróżniejsze zawody w ramach szkół policealnych, m.in: technik administracji, technik bhp. Atrakcją kształcenia dorosłych jest nauczanie na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Coraz popularniejsze stają się oferowane przez szkołę kursy zawodowe, takie jak kurs kroju i szycia (szkoła posiada profesjonalną pracownię krawiecką), kursy kierowników i wychowawców wypoczynku, kursy operatora wózków jezdniowych, kursy ekonomiczne i administracyjne czy kurs obsługi kasy fiskalnej.

 

 

Organizacja pracy w placówce

Zespół Szkół CKU w Koninie prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych zarówno w formach szkolnych i pozaszkolnych. Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo bogata. Proponowane kierunki i zawody są ciągle analizowane i dostosowywane w miarę możliwości do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Szkoły stacjonarne odbywają zajęcia w tygodniu od poniedziałku do piątku – młodzież w godzinach dopołudniowych, dorośli w szkole podstawowej w godzinach popołudniowych. Słuchacze form zaocznych uczęszczają na zajęcia i konsultacje w soboty i niedziele. Słuchacze form pozaszkolnych, mogą mieć zajęcia w szkole lub poza szkołą w różne dni tygodnia i w różnych godzinach, w zależności od możliwości szkoły i życzeń kandydatów.

Placówką kieruje Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Dąbrowska z pomocą Zespołu Kierowniczego, w skład którego wchodzą:

 • wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży – mgr Magdalena Przybysławska
 • wicedyrektor ds. organizacyjnych – mgr Agnieszka Flis-Bukowska
   
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Adriana Tabaczyńska
 • kierownik pozaszkolnych form kształcenia - mgr Arleta Radomska
 • kierownik Multimedialnego Centrum Informacji – mgr Dorota Sobiś
 • kierownik ds. gospodarczych – mgr Agata Mijakowska-Klarecka
 • główny księgowy – mgr Justyna Matuszak

W szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele etatowi (63 osób) i niepełnozatrudnieni (9 osób). Nauczyciele tych samych i pokrewnych przedmiotów działają w komisjach przedmiotowych. Pracami poszczególnych komisji i zespołów kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora szkoły. Obecnie funkcjonują:                

 • Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących – przew. Kinga Kubicka
 • Komisja Przedmiotów Zawodowych – przew. Emilia Walczak
 • Zespół Wychowawczy – przew. Małgorzata Garbaciak
 • Komisja ds. Jakości Pracy Szkoły – przew. Bronisława Kostrzewa
 • Zespół Statutowo-Prawny – przew. Adriana Tabaczyńska i Arleta Pilarska
 • Zespół ds. Promocji – przew. Arleta Radomska
 • Zespół ds. Dostosowań – przew. Ewa Przygońska
 • Zespół ds. pozyskiwania środków unijnych - przew. Arleta Radomska
 • Zespół ds. Rekrutacji – Iwona Przychodzka
 • Zespół ds. Socjalnych – Iwona Przychodzka

Nauczyciele tego samego przedmiotu stanowią zespoły przedmiotowe, które funkcjonują w trybie ciągłym i realizują zadania wynikające z planu pracy szkoły i specyfiki danego bloku przedmiotowego lub zawodowego. Pracą zespołów kierują przewodniczący zespołu lub liderzy zawodowi. Ponadto w zależności od potrzeb i zadań szkoły doraźnie powołuje się zespoły robocze, problemowo-zadaniowe, tworzone do rozpatrzenia lub rozwiązania określonego zadania lub problemu. Wówczas również doraźnie powołuje się przewodniczącego zespołu.

Szkoła kształci obecnie ponad 800 uczniów i słuchaczy w formach szkolnych  i organizuje różnorodne pozaszkolne formy kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki).

Czas pracy szkoły rozpoczyna się codziennie o godzinie ósmej, a kończy  o osiemnastej trzydzieści, a w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00. Świadczy to o efektywnym wykorzystaniu bazy lokalowej, pomocy i sprzętu, ale utrudnia prace obsługowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacyjność kształcenia

Szkoła podejmuje liczne innowacje pedagogiczne, co sprzyja uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego i wprowadzaniu nowoczesnych i ciekawszych metod nauczania, spełnia oczekiwania uczniów i środowiska lokalnego i wpływa na lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Aktualnie realizowane innowacje pedagogiczne:

 • „Klasa policyjna”
 • „Klasa akademicka – bezpieczeństwo wewnętrzne”
 • „Technik ekonomista – administracja celno-skarbowa ”
 • „Mediacje rówieśnicze sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole”
 • „Współpraca z ośrodkami akademickimi jako element doradztwa edukacyjno – zawodowego”
 • „Social media marketing”
 • „E-handel”
 • „Programowanie i grafika komputerowa”
 • „E-angielski, e-trening, e-motywacja kluczem do sukcesu”
 • „ZWOLNIJ – zwolnij w życiu, zwolnij na drodze”
 • „Warsztaty EDU – ekonomia dla każdego”
 • „Technik logistyk – inspekcja transportu drogowego – formacja umundurowana”
 • „CrossFit i nauka zdrowego żywienia”
 • „Trzymaj formę. Podstawy teoretyczne i praktyczne zdrowego stylu życia”
 • „Poznawanie przez eksperymentowanie”
 • „Polubić fitness-nowoczesne formy prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego”
 • „Biegnę po formę z ZSCKU”
 • „Ja w świecie jogi”
 • „Kultury świata – Poznajemy Europę”
 • „Niepełnosprawność (NIE) mój problem”

Projekty unijne

W latach 2012-2015 w Zespole Szkół CKU w Koninie realizowany był projekt pozakonkursowy „CZAS ZAWODOWCÓW – WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”, nr POKL.09.02.00-30-001-12 realizowany przez Województwo Wielkopolskie – Lidera Projektu oraz Politechnikę Poznańską – Partnera Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 W 2016 r. rozpoczęto projekt pozakonkursowy nr RPWP.08.03.03-30-0001/15, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.3. CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA.

Kolejnym, najmłodszym, realizowanym od 2017 r. projektem w naszej szkole, jest projekt konkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPWP.08.03.01-30-0063/16 pod nazwą „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działania nr 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

Ponadto podążając za wyzwaniami XXI wieku młodzież naszej szkoły uczestniczy w praktykach zagranicznych. Taką możliwość daje nam program ERASMUS+, do którego przystąpiliśmy w 2021 roku. Do tej pory dwukrotnie uczestniczyliśmy w wyjazdach na praktyki zawodowe do Portugalii i Włoch w ramach konsorcjum szkół. Również nauczyciele brali udział w szkoleniu Job – shadowing we Włoszech. Obecnie szkoła przygotowuje własny projekt organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum.

Praktyki zagraniczne bardzo ubogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły, a młodzieży dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, tak życiowych, jak i zawodowych, a przede wszystkim poznania innych kultur i swoich rówieśników z innych krajów.