Klauzula informacyjna – monitoring w szkole

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, ul. Wodna 1:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie ul. Wodna 1, tel. 63 2428943,  e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl; zastępca Inspektora Ochrony Danych - e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),  oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018, poz. 996).
 5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
 • budynki (wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe, szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej)
 • obszar wokół szkoły (ciągi komunikacyjne, chodniki, parkingi).
 1. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 3 miesięcy.
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 3. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
 7. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, ul. Wodna 1.
 8. Dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.