dpp   dpp

Projekt w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna

Dostosowanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Umowa PPA/000035/15/D z dnia 07.12.2023r.

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu:  od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Dofinansowanie z PFRON: 88.000,00 zł;
Zakres dostosowań oraz dostępność usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

- częściowa likwidacja bariery architektonicznej umożliwiającej dostęp do szkoły – montaż pochylni w budynku C

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – wymiana drzwi wejściowych w budynku C.