Konkurs Wiedzy o Koninie i Regionie

Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie 2018

REGULAMIN

X edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swojej okolicę”

INFORMACJE OGÓLNE

Pragniemy zaprosić uczniów klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych do udziału w X Jubileuszowej edycji Wiosennego Konkursu z zakresu „Wiedzy o Koninie i regionie” organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

Konkurs ma na celu:

- zainteresowanie młodzieży najbliższą okolicą i jej turystycznymi walorami,

- poznanie ciekawych miejsc i zakątków naszego miasta i regionu,

- poznanie historii najbliższej okolicy i zabytkowych budowli,

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność regionu i niezwykle interesujące wydarzenia,

- pogłębienie wiedzy z zakresu geografii, historii, a także technologii informacyjnej,

- wdrażanie do kształcenia ustawicznego,

- poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia.

Tematyka tegorocznego konkursu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką, historią, i geografią naszego regionu oraz z ciekawymi zabytkami, wydarzeniami i różnymi atrakcjami miasta Konina i okolicy. W szczególności uwzględnia się także zagadnienia dotyczące tematu wiodącego, który w tym roku brzmi: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym konkursem nie tylko uczniów z terenu Konina, ale również z całego powiatu konińskiego i regionu.

TERMINARZ KONKURSU

-  zgłoszenie szkoły do konkursu (e-mail lub fax)  – do 28 lutego 2018 r.

-  eliminacje szkolne – do 15 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych – do 20 marca 2018 r.

- zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r.

-  finał konkursu – 28 marca 2018 r.

-  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 28 marca 2018 r.

ZASADY KONKURSU

Zgłoszenie udziału

Uczestników do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie druku zgłoszenia (wg załącznika nr 1A) podpisanego przez dyrektora szkoły i przesłanie na niżej podany adres e-mail lub fax.  

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I czyli eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna, w skład której wchodzi przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel geografii lub historii oraz pokrewnego przedmiotu. Może uczestniczyć również przedstawiciel organizatora konkursu. Zadania konkursowe przygotowują organizatorzy (nauczyciele geografii we współpracy z doradcą metodycznym). Wypełnione testy sprawdza szkolna komisja konkursowa, która ogłasza wyniki konkursu.

Zgłoszenie uczestników do zawodów finałowych – do 23 marca 2018 r. (zał. nr 1 B)

Do etapu II przechodzi 3 najlepszych uczestników z każdej zgłoszonej szkoły. W szczególnych przypadkach organizatorzy mogą zakwalifikować większą liczbę uczestników. Etap II odbędzie się w dwóch częściach:

I część - sprawdzian wiedzy o Koninie i regionie z możliwością wykorzystania techniki komputerowej
II część - finał ustny z udziałem publiczności – dla 10 najlepszych

Miejsce przeprowadzania II etapu - Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego w Koninie

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA

 W czasie rywalizacji konkursowej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa:

a) w klasyfikacji indywidualnej liczy się:

-  w I etapie  suma punktów uzyskana z testu,
- w II etapie liczba punktów uzyskanych w części praktycznej, a następnie w finale ustnym

b) w klasyfikacji drużynowej o zwycięstwie zdecyduje największa łączna suma punktów uzyskanych w I i II etapie przez uczestników z danej szkoły

c) w klasyfikacji końcowej zostanie wyróżniony również najbardziej liczny zespół (największa liczba uczestniczących z jednej szkoły w I etapie).

NAGRODY

Na uczestników konkursu czekają:

- nagrody rzeczowe dla laureatów,
- upominki i dyplomy dla wszystkich finalistów,
- certyfikaty znajomości miasta Konina i regionu dla najlepszych.

Ponadto przewidziano:

- dyplomy dla opiekunów finalistów,
- cenne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i w klasyfikacji drużynowej,
- nagroda dla szkoły, z której najwięcej uczniów weźmie udział w I etapie.

Pomoc w organizacji konkursów oferują przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewiduje Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
PTTK Oddział w Koninie

PATRONAT HONOROWY– PREZYDENT MIASTA KONINA oraz STAROSTA KONIŃSKI

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zscku.konin.pl

Kontakt:   1. w sprawach organizacyjnych: Wiesława Fabisiak – sekretariat dyrektora

                          tel/fax 63 242 89 43,     e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                 2. w sprawach merytorycznych:

                               Marta Juszczak – Piguła – martajuszczak@wp.pl

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W imieniu Komisji Konkursowej
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie

WYNIKI KOŃCOWE X JUBLEUSZOWEGO KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

Marzec 28, 2018 - 21:53
Opublikowano w:

W dniu 28 marca 2018 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi – doroczną imprezę szkolną dla gimnazjalistów i wszystkich chętnych do zwiedzenia szkoły połączoną z licznymi pokazami, konkursami i atrakcjami. Duża liczba zwiedzających świadczy o wielkim zainteresowaniu szkołą, jej działaniami i atrakcyjnymi kierunkami kształcenia. Ważnym punktem w programie Drzwi Otwartych każdego roku jest Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

W konkursie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 129 uczniów z 11 szkół, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 27 uczniów z 8 szkół.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów.  

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Joanna Klanowska   (Gimnazjum  w Szkole Podstawowej Liścu Wielkim)

II miejsce   - Piotr Żabierek          (Szkoła Podstawowa w Kramsku)

III miejsce – Gabriela Chojnacka   (Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie)

IV miejsce  - Weronika Roszak       (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Antoni Stolarek          (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

Nagrodę główną – nowoczesne słuchawki – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, Prezydent Miasta Konina oraz Dyrektor ZS CKU w Koninie. Pozostałe nagrody i upominki ufundowali: Wójt Gminy Rzgów, Dyrektor MODN w Koninie, Volkswagen Konin, Mikroskala w Koninie, CKiS w Koninie, Naleśnikarnia „Przystań”, Księgarnia Szkolna S. Muraczewski oraz inne firmy i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

- Mateusz Strzelecki                 (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Norbert Korczewski              (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sławsku

- Maksymilian Kuznowicz      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Mateusz Szumigalski            (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w  Sławsku) 

- Natalia Łuczak                      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Budzisławiu Kośc.)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim  

II miejsce   -  Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie    

III miejsce -  Szkoła Podstawowa w Kramsku

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie

Ewelina Rapeła – Główny Specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego w Koninie

Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto

Aneta Majewska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”

Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie

Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki

Starosta Koniński – Stanisław Bielik

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa, której przewodniczył Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie oraz organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

UWAGA: Wykaz sponsorów znajduje się w załączniku do informacji o Konkursie Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl

Opracowanie: Wawrzyniak Jan


SPONSORZY Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie – marzec 2018

 • Prezydent Miasta Konina
 • Starosta Koniński
 • Wydział Kultury UM w Koninie
 • Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 • Wójt Gminy Stare Miasto
 • Wójt Gminy Rzgów
 • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 • Centrum Edukacji i Rozrywki MIKROSKALA w Koninie
 • Hurtownia Papiernicza w Koninie
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU w Koninie
 • Sklep spożywczy
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU
 • Firma Raszewski i Syn w Koninie
 • Impexmetal SA Aluminium Konin
 • Volkswagen Konin
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ w Koninie
 • Księgarnia Szkolna St. Muraczewski
 • Księgarnia „Atrakcyjna”

       
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Tagi: